2021-01-25 Źródło: Tibet Business Daily via tibet.cn.

Biuro ds. Sanitacji Środowiska dzielnicy Chengguan w Lhasie prowadziło działania informacyjne dotyczące sortowania śmieci. Zdjęcie dostarczone przez Biuro Ochrony Środowiska dzielnicy Chengguan

Biuro ds. Sanitacji Środowiska dzielnicy Chengguan w Lhasie kompleksowo promuje kompleksową poprawę stanu sanitarnego środowiska w dzielnicy, skutecznie służąc ogółowi społeczeństwa oraz turystom, a także z powodzeniem realizuje różne stawiane przed nim zadania. Jednocześnie aktywni i efektywnie wdraża sortowanie śmieci wśród mieszkańców prowadząc szereg działań związanych z klasyfikacją śmieci, takich jak reklama sortowanie śmieci, rozmieszczanie urządzeń i ich eksploatacji.

W zeszłym roku w celu zapewnienie czystości i porządku w środowisku zaangażowanych było ponad 300 000 osób. Ich zadaniem było oczyszczenie ponad 343000 urządzeń naziemnych, uprzątnięcie naklejek ze ścian i uszkodzonych reklam wzdłuż ulic oraz 162 300 pojemników skórzanych. Oczyszczono ponad 3400 kładek dla pieszych. Jednocześnie, w celu skutecznej poprawy stanu sanitarnego środowiska na styku miasto-wieś, Biuro ds. Sanitacji Środowiska dzielnicy Chengguan przyjęło metodę pracy „normalnych działań jako podstawy pracy, uzupełnionej nadzorem i koordynacją oraz natychmiastową naprawą”. Brud i śmieci w okolicach gimnazjum Jiangsu i w innych rejonach nie związanych z sanitacją zostały uprzątnięte bez zapowiedzi. W sumie wysłano 1871 pracowników, aby uprzątnęli ponad 1170 ton różnego rodzaju śmieci, takich jak odpady domowe, budowlane i poprodukcyjnej.

W celu skutecznej poprawy stanu środowiska na obszarze „trzech kanałów i jednej rzeki” Biuro ds. Sanitacji Środowiska dzielnicy Chengguan kontynuowało pogłębione metody zarządzania stanem sanitarnym „trzech kanałów i jednej rzeki” oraz regularnie prowadziło w sposób ciągły „wydobywanie” różnych odpadów domowych, budowlanych, poprodukcyjnych i tzw. odpady białych wokół brzegów rzek i głównych kanałów. Do tej pory personel sprzątający skupiał się na prowadzeniu scentralizowanych operacji oczyszczania na rzece Lhasa, kanale rzecznym obok Komitetu Sąsiedzkiego Lalu, gdzie łącznie pracowało 1070 osób, które w sumie uprzątnęły ponad 520 ton różnego rodzaju śmieci.

Zakupiono śmietniki ułatwiające sortowanie odpadów w czterech kategoriach, umieszczono je we wspólnotach mieszkańców, poszczególnych blokach, na ulicach i w zaułkach

Przedstawiciel Biura ds. Sanitacji Środowiska dzielnicy Chengguan poinformował, że w celu skutecznego podniesienia świadomości obywateli na temat sortowania odpadów, Biuro przeprowadziło ponad 30 kampanii reklamowych i wiele działań promocyjnych dotyczących sortowania odpadów.

„Ze środków dzielnicy Chengguan kupiliśmy kontenery dla czterech kategorii odpadów. 20 000 z nich zostało umieszczonych w 400 wspólnotach mieszkańców i wielkich blokach, a 1047 kontenerów zostało ustawionych przy głównych drogach i bocznych ulicach miasta. Kontenery te dają pełne pokrycie potrzeb sortowania śmieci w dzielnicy.” - powiedział przedstawiciel Biura.

W 2020 r. Biuro ds. Sanitacji Środowiska dzielnicy Chengguan przeprowadziło w swojej jurysdykcji kontrolę 12 ulic i 52 wiosek, aby zbadać, czy każda społeczność ma miejsce przeznaczone do sortowania odpadów i organizowało pomieszczenia do sortowania odpadów w 120 przygotowanych do tego społecznościach tak, aby ich członkowie mogli pozostać w domu i działać według metody "sortuj śmieci przy drzwiach".

Nasz reporter dowiedział się, że działające obecnie sortownie i urządzenia do sortowania śmieci pracują w trybie ciągłym. W 2020 roku dwa supermarkety prowadzące punkty zbiórki surowców wtórnych odbiorą 40 614,04 kg śmieci nadających się do recyklingu oraz ponad 50 ton śmieci wielkogabarytowych.

Aby złagodzić problem związany z załatwianiem potrzeb fizjologicznych turystów i mieszkańców dzielnicy, udostępniono także przyjazne dla środowiska toalety publiczne.

Opierając się na dobrych doświadczeniach w użytkowaniu 18 toalet publicznych ze specjalnym oprzyrządowaniem z ochroną mikrobiologiczną, które kupiono w 2019 r., Biuro ds. Sanitacji Środowiska dzielnicy Chengguan w 2020 postawiło nowe 4 takie toalety i odnowiono 5 tradycyjnych toalet publicznych. W tym samym czasie w 201 toaletach publicznych w dzielnicy Chengguan wprowadzono i ulepszono system „codziennych przeglądów, raportów codziennych i codziennych napraw awaryjnych.” Strażnicy miejscy rygorystycznie nadzorują tryb działania „codzienne czyszczenie + jedno mycie w ciągu dwóch dni", w celu zapewnienia czystości toalet publicznych. Zgodnie z normami higienicznymi zawartymi w „Przepisach dotyczących wyglądu miasta Lhasa i warunków sanitarnych”.

Przedstawiciel Biura poinformował, że w tym roku Biuro ds. Sanitacji Środowiska Okręgu Chengguan jeszcze bardziej zwiększy nadzór nad poprawą stanu sanitarnego środowiska na obszarach miejskich, węzłach miejsko-wiejskich i innych obszarach, a także kompleksowo poprawi jakość sanitacji środowiska. Dalej będzie zwiększać wysiłki w celu rozmieszczania sortowni śmieci i działań promocyjnych, dołoży wszelkich starań, aby zwiększyć świadomość mieszkańców Lhasy na temat sortowania śmieci, zorganizuje sortowanie, zbieranie, transport i usuwanie miejskich odpadów domowych oraz będzie dążyć do osiągnięcia redukcji, utylizacji i zmniejszenia szkodliwości odpadów domowych. Jednocześnie zgodnie z praktycznymi wymogami „rewolucji toaletowej” przyspieszy promocję nowych projektów rewolucji toaletowej tak, aby jeszcze bardziej ułatwić życie mieszkańców i turystów.
(Redaktor odpowiedzialny: Li Yutong)